ČE – PHOTO EXHIBITION

PHOTO EXHIBITION: Če – a good dog manage the work of ten reindeer herders
Even today, stories are told about dogs that were so good that they could take care of the reindeer herd themselves. Their joik still echo in the valleys and forests. Although the reindeer dog’s obvious place in the family and its indispensable work with the reindeer has been described over time, it has now received its own book for the first time. The book Če is based on traditions that have been preserved, especially among older Sami people, whose knowledge is vital and highly valued.
Če is a Northern Sami word used for calling in reindeer dogs. The exhibition, which consists of ten large photographs with reindeer herders’ quotes about the reindeer dog, gives an insight into the interaction between them. It is a tribute to the workmate. Pictures and quotes come from the book Če – en duktig hund gör tio renskötares jobb (Če – a good dog does ten reindeer herders job) published by Anna Kuhmunen and Leila Nutti in December 2018. Texts are in Sami and Swedish. (Photo: Carl-Johan Utsi).

FOTOUTSTÄLLNING: Če – en duktig hund gör tio renskötares jobb
Än idag berättas det historier om hundar så duktiga att de kunde sköta renhjordarna helt själva. Deras jojkar ekar fortfarande i dalgångar och skogar. Trots att renhundens självklara plats i familjen och dess oumbärliga arbete med renarna har beskrivits genom tiderna får den nu för första gången sin egen bok. Boken Če bottnar i traditioner som bevarats framför allt hos äldre samer vars kunskap är livsnödvändig och värderas högt.
Če är ett nordsamiskt ord som används vid inmalning av renhundar. Utställningen, som består av tio stora fotografier med renskötares citat om renhunden, ger en fin inblick i samspelet dem emellan. En hyllning till arbetskamraten. Bilder och citat kommer ur boken Če – en duktig hund gör tio renskötares jobb som gavs ut av Anna Kuhmunen och Leila Nutti i december 2018. Texter på samiska och svenska. (Photo: Carl-Johan Utsi).
www.vajsas.com/bok-renhunden

Date: Bearjadahken – Laavadahken
Friday – Saturday Oct 18-19
Where: Aejlies Sami culture centre,
Folkets Hus, Dearna/Tärnaby